Đăng nhập với tài khoản mail admin, chọn Domain Setting

Chọn New, ở phần Conditions

  • Conditions Type: To Address
  • Filed: To spedific domains
  • Comparison: Matches
  • To specific domain(one per line)

Ở phần Action: Delete Message

Sau đó Save lại là được.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *