Trong bài này chúng ta sẽ học cách cài chứng chỉ SSL cho trang web của bạn, trước khi làm hãy chắc chắn cả bản ghi www.tenmiencuaban.com cũng đã trỏ về IP của VPS.

Kết nói tới VPSSIM qua SSH sau đó dùng lệnh vpssim để gọi menu của nó lên, sau đó chon 22.

[root@bach /]# vpssim
 ====================================================================
 VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM (4.1.0.0)
 ====================================================================
 VPSSIM Menu
 ====================================================================
 1) Add Website & Code       16) Backup Data To VPS Backup
 2) Remove Website         17) Resilio Sync Manage
 3) Backup & Restore Code      18) Setup File Manager
 4) Database Manage         19) Setup Net2FTP
 5) PhpMyadmin Manage        20) Setup MonstaFTP
 6) Zend OPcache Manage       21) Setup NetData
 7) Memcached Manage        22) Setup FreeSSL (Let's Enctypt)
 8) Redis Cache Manage       23) Setup PaidSSL (Comodo...)
 9) FTP Account Manage       24) Tools - Addons
 10) Swap Manage          25) Update System (Nginx,PHP...)
 11) Cronjob Manage         26) Clear All Caches
 12) Log File Manage        27) Check Server Status & Info
 13) Change PHP Settings      28) Update VPSSIM
 14) WordPress Blog Tools      29) Change Language
 15) Secure Server & Website
 Type in your choice (0-Exit): 22

Tiếp theo chọn 1 nếu bạn cài cho tên miền chính hoặc 2 nếu cài cho tên miền phụ. Ở đây tôi chọn 2 để cài SSL cho tên miền phụ .

=========================================================================
 VPSSIM - Manage VPS/Server by VPSSIM.COM
=========================================================================
 Setup SSL - Let's Encrypt
=========================================================================
 Powered by Acme.Sh | Version: 2.7.6
=========================================================================
1) Setup SSL for Domain     5) Renew Certificate
2) Setup SSL For Sub Domain   6) List Domain Setup SSL
3) Check Certificate       7) Remove SSL (Back to HTTP)
4) Auto Renew Certificate    8) Upgrade Acme.sh
Type in your choice (0-Exit): 2

Gõ Y để hiện ra danh sách web hiện có trên VPSSIM, rồi gõ đúng tên miền bạn muốn cài SSL vào.

=========================================================================
Use this function to setup SSL Let's Encrypt for sub domain. Because of
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM will setup SSL for non_www only, so you should not use this
-------------------------------------------------------------------------
function to setup SSL Let's Encrypt for domain.
-------------------------------------------------------------------------
NOTE: If you redirect 103.81.86.20 IP VPS to other website.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM will can not setup SSL for .
-------------------------------------------------------------------------
You want to view list website on server ? [y/N] Y
=========================================================================
List website:
-------------------------------------------------------------------------
vpssim.sieuthicancau.com
=========================================================================
Type in the domain [ENTER]: vpssim.sieuthicancau.com

VPSSIM sẽ kiểm tra tên miền đó có cài dc SSL hay ko, gõ Y để tiếp tục. Quá trình diễn ra 1 lúc.

If the domain ENABLED cloudflare or do not point to server's IP
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM can not setup SSL for vpssim.sieuthicancau.com.
=========================================================================
Check Domain ENABLE cloudflare (Hide IP Address) or NOT ?
Check vpssim.sieuthicancau.com
vpssim.sieuthicancau.com does not Enabled Cloudflare. => [ OK ]
Check DNS for vpssim.sieuthicancau.com:
Check DNS : vpssim.sieuthicancau.com ==> OK
=========================================================================
You want setup SSL for vpssim.sieuthicancau.com [y/N] Y

Hoàn tất quá trình VPSSIM sẽ báo thành công

=========================================================================
Setup SLL Let's Encrypt for vpssim.sieuthicancau.com finished.
-------------------------------------------------------------------------
Access vpssim.sieuthicancau.com on the browser to check.
-------------------------------------------------------------------------
vpssim.sieuthicancau.com using WordPress code.

Thử truy cập xem đã thành công chưa, nếu hiện như dưới nghĩa là đã thành công rồi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *