hướng dẫn đăng ký email hosting

Hướng dẫn tạo chữ ký trong Roundcube Webmail – Hostingviet.vn

Roundcube cũng như nhiều trình gửi/nhận email khác. Nó cho phép chúng ta được đặt chữ ký khi gửi email. Nội dung chữ ký có thể là chữ, hình ảnh, link website… Để đặt chữ ký trong Roundcube Webmail ta làm các bước sau Roundcube cũng như nhiều trình gửi/nhận email khác. Nó cho phép chúng […]

Read More