1. Cài đặt Let’s Encrypt Client.

$ apt-get update
$ sudo apt-get install certbot
$ apt-get install python3-certbot-nginx

2. Cài đặt SSL cho domain

sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com
Congratulations! You have successfully enabled https://example.com and https://www.example.com 

-------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTANT NOTES: 

Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: 
/etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem 
Your key file has been saved at: 
/etc/letsencrypt/live/example.com//privkey.pem
Your cert will expire on 2022-12-12.

3. Kiểm tra file domain.conf sẽ thấy cấu hình mà certboot thay đổi

server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;
  root /var/www/html;
  server_name example.com www.example.com;

  listen 443 ssl; # managed by Certbot

  # RSA certificate
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; # managed by Certbot

  include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot

  # Redirect non-https traffic to https
  if ($scheme != "https") {
    return 301 https://$host$request_uri;
  } # managed by Certbot
}

4. Cài đặt cronjob tự động gia hạn chứng chỉ Let’s Encrypt.

crontab -e
 • Lệnh kiểm tra xem chứng chỉ trên máy chủ có hết hạn trong vòng 30 ngày tới hay không và gia hạn chứng chỉ nếu có.
0 12 * * * /usr/bin/certbot renew --quiet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.