1. Tạm dừng máy chủ MySQL

sudo systemctl stop mysqld

2. Chạy MySQL ở mode skip-grant-tables

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

3. Đăng nhập vào mysql với root.

mysql -uroot

4. Thay đổi mật khẩu.

use mysql;
update user set authentication_string=PASSWORD("mypassword") where User='root';
flush privileges;
quit

5. Khởi động lại máy chủ MySQL.

sudo systemctl stop mysqld
sudo systemctl start mysqld


6. Đăng nhập Mysql với mật khẩu đã đổi.

mysql -uroot -p

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *