1. Truy cập Mysql
mysql -u root -p

2. Kiểm tra xác thực của tài khoản

select Host,User,authentication_string,plugin from mysql.user;
+-----------+------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| Host   | User       | authentication_string                         | plugin        |
+-----------+------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| localhost | root       |                                    | auth_socket      |
+-----------+------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

3. Cấu hình tài khoản root với MYSQL_NATIVE_PASSWORD

ALTER USER root@localhost IDENTIFIED WITH mysql_native_password;
ALTER USER root@localhost IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

4. Login vào mysql với mật khẩu mới tạo

mysql -u root -p

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *