1. Kiểm tra Swap

Việc đầu tiên cần làm là kiểm tra xem hệ thống của các bạn đã có Swap hay chưa bằng cách chạy lệnh sau:

[root@host ~]# swapon --show

Nếu bạn không thấy kết quả nào được trả về, điều đó có nghĩa là hệ thống của bạn chưa có swap. 

2. Tạo Swap
Bước 1: Tạo swapfile

Chạy lệnh sau để tạo swapfile trên hệ thống CentOS 7.

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2048k

Bạn có thể thay thế 2048k bằng dung lượng swapfile muốn tạo, ví dụ: 1024K sẽ là 1GB
Bước 2: Phân quyền cho swapfile
- Để đảm bảo rằng chỉ người dùng root mới có thể đọc và ghi vào swap các bạn chạy lần lượt hai lệnh dưới đây

chown root:root /swapfile
chmod 600 /swapfile

Bước 3: Kích hoạt swap
Tiếp theo, các bạn chạy lệnh sau để tạo phân vùng swap:

mkswap /swapfile

Chạy lệnh sau để kích hoạt swap:

swapon /swapfile

Bước 4: Thiết lập tự kích hoạt swapfile mỗi khi khởi động lại hệ thống
- Để phân vùng swap không bị mất mỗi khi khởi động lại hệ thống các bạn cần chỉnh sửa file /etc/fstab bằng cách chạy lệnh sau:

echo '/swapfile  none  swap  sw  0  0' | sudo tee -a /etc/fstab

Để kiểm tra xem swap đã được kích hoạt hay chưa hãy dùng lệnh sau:

free -h hoặc free -m

[root@host ~]# free -m
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      2845    1081     119     159    1644    1417
Swap:     2047      0    2047

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *