Nếu website của Bạn bị lỗi không vào được trang con mà chỉ vào được trang chủ, thì 99% là do File .htaccess

Check log thì thấy như sau:

[Sun Jan 07 18:13:13.115459 2018] [core:error] [pid 9255:tid 140698414143232] [client 14.162.198.23:37846] AH00124: Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace., referer: http://thuanbatdongsan.com/can-ho-cao-cap-quang-nguyen/

Cách Fix:

Bạn chỉ cần sửa file .htaccess thành như sau:

Nhớ Lưu lại file .htaccess trước khi thực hiện nhé 🙂

RewriteEngine On
 RewriteBase /
 RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# uploaded files
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$2 [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *