1. phpMyAdmin được bao gồm trong EPEL repository. Nếu bạn chưa bật EPEL, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhập:

sudo yum install epel-release

2. Sau khi bật EPEL repository, hãy cài đặt phpMyAdmin:

sudo yum install phpmyadmin

*Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Nginx và PHP 7 trên hệ thống của mình trước khi cài đặt phpMyAdmin.

3. Thay đổi quyền sở hữu nhóm của thư mục / etc / phpMyAdmin thành nginx.

sudo chgrp -R nginx /etc/phpMyAdmin

4. Cấu hình Nginx and phpMyAdmin

  • Tạo 1 thư mục snippets:
    sudo mkdir -p /etc/nginx/snippets

    sudo nano /etc/nginx/snippets/phpMyAdmin.conf
  • Thêm đoạn sau:

location /phpMyAdmin {
root /usr/share/;
index index.php index.html index.htm;
location ~ ^/phpMyAdmin/(.+.php)$ {
try_files $uri =404;
root /usr/share/;
fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
}
location ~* ^/phpMyAdmin/(.+.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
root /usr/share/;
}
}
location /phpmyadmin {
rewrite ^/* /phpMyAdmin last;
}

5. Thêm dòng sau vào cấu hình máy chủ hoặc domain của bạn.

include snippets/phpMyAdmin.conf;

6. Truy cập phpMyAdmin 

http(s)://your_domain_or_ip_address/phpmyadmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.