Đây là một lỗi ko thường xuyên xảy ra, nguyên nhân của nó là do số lượng người truy cập vào MySQL vượt quá số lượng cho phép dẫn tới ko thể truy cập dc.

Ta cần SSH vào VPS rồi tìm file my.cnf,  thường file này nằm ở /etc/my.cnf
[root@vps /]# find / -name my.cnf
/etc/my.cnf

Ta mở file tìm dc lên.
vi /etc/my.cnf

Thêm dòng 2 dòng màu đỏ vào, tuy nhiên ko nên để giới hạn quá cao (~300) nó sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của server, sau hãy đó lưu lại.

 

[mysqld] innodb_file_per_table=1 
default-storage-engine=MyISAM 
performance-schema=0 
max_allowed_packet=64M
set-variable=max_connections=150  (số lượng kết nối tối đa)
set-variable=max_user_connections=20 (số lượng kết nối trên mỗi user)

Khởi động lại MySQL để cập nhật cấu hình mới.

 

service mysql restart hoặc service mysqld restart

Giờ hãy truy cập lại xem đã dc chưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *