Bước 1: Cập nhật CentOS 8

sudo dnf update

Bước 2: Cài đặt Máy chủ Web Apache trên CentOS 8

sudo dnf install httpd httpd-tools 

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chạy lệnh dưới đây để apache tự động mở khi khởi động lại VPS.

sudo systemctl enable httpd

Khởi động dịch vụ Apache bằng cách chạy lệnh.

sudo systemctl start httpd

Kiểm tra trạng thái Apache.

sudo systemctl status httpd

Sau khi cài đặt apache, cấu hình trong firewall.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Truy cập IP máy chủ trên trình duyệt để kiểm tra.

Bước 3: Cài đặt MariaDB trên CentOS 8

dnf install mariadb-server mariadb -y

Khởi động và kích hoạt MariaDB khi khởi động VPS, chạy lệnh.

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Kiểm tra trạng thái của mariadb

systemctl status mariadb

Thiết lập MariaDB database. Các bạn làm theo các bước được hiển thị.

mysql_secure_installation

Bước 4: Cài đặt PHP 7 trên CentOS 8

Cài đặt repository EPEL.

sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

Cài đặt yum utils và enable remi-repository.

sudo dnf install dnf-utils http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

Kiểm tra các PHP modules để cài đặt.

Reset lại module PHP.

sudo dnf module reset php

enable PHP 7.4 module

sudo dnf module enable php:remi-7.4

Cài đặt PHP, PHP-FPM (FastCGI Process Manager) và các mô-đun PHP được liên kết bằng cách sử dụng lệnh.

sudo dnf install php php-opcache php-gd php-curl php-mysqlnd

Cuối cùng kiểm tra phiên bản php.

php -v

Khởi động PHP-FPM.

sudo systemctl start php-fpm
sudo systemctl enable php-fpm

Kiểm tra trạng thái.

sudo systemctl status php-fpm

Khởi động lại Apache một lần nữa.

sudo systemctl restart httpd

Bước 5: Kiểm tra thông tin PHP

Để kiểm tra PHP với máy chủ web, bạn sẽ phải tạo tệp info.php vào thư mục gốc của tài liệu.

nano /var/www/html/info.php

Chèn mã PHP bên dưới và lưu tệp.

<?php
 phpinfo ();
?>

Truy cập trình duyệt của bạn và nhập URL bên dưới. (IP thay thế bằng IP của bạn)

Chúc các bạn thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.