CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHP COMPOSER TRÊN CENTOS 7

 

Composer là trình quản lý phụ thuộc cho PHP (tương tự npm cho Node.js hoặc pip cho  Python).

Composer sẽ lấy tất cả các gói PHP cần thiết mà dự án của bạn phụ thuộc và quản lý chúng. Nó được sử dụng trong tất cả các khung và nền tảng PHP hiện đại như  Laravel, Symfony, Drupal và Magento 2.

1. Điều kiện để cài Composer.

 • Đăng nhập với quyền root hoặc sudo
 • Đã cài PHP 7 trên hệ thống CentOS 7 ( ở trong bài sẽ sử dụng PHP 7.3)

2. Cài đặt Composer

 • Trước tiên kiểm tra phiên bản PHP đang dùng
       $ php –v
 • Ở đây đã đủ điều kiện để cài đặt ta sẽ tiến hành cài Composer

– Trước tiên hãy cài gói PHP CLI ( Giao diên dòng lệnh) và tất cả các phụ thuộc khác

            $ yum install php-cli php-zip wget unzip

– Khi đã tải xong PHP CLI  ta sẽ tải Composer

      $ php -r “copy(‘https://getcomposer.org/installer’, ‘composer-setup.php’);”

 • Lệnh sẽ tải composer-setup.php

– Để xác minh tính toàn vẹn dữ liệu của tập lệnh, hãy so sánh SHA-384 hàm băm của tập lệnh với hàm băm của trình cài đặt mới nhất được tìm thấy.

– Lệnh wget sau đây sẽ tải xuống chữ ký dự kiến ​​của trình cài đặt Composer mới nhất từ ​​trang Github lưu trữ nó trong một biến có tên HASH:

             $ HASH=”$(wget -q -O – https://composer.github.io/installer.sig)”

 

– Xác minh tập lệnh cài đặt không bị hỏng.

   $ php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'e0012edf3e80b6978849f5eff0d4b4e4c79ff1609dd1e613307e16318854d24ae64f26d17af3ef0bf7cfb710ca74755a') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
 • Nếu khớp sẽ có thông báo: Installer verified

 • Nếu băm không khớp, bạn sẽ thấy Installer corrupt. Trong trường hợp này, bạn cần tải lại tập lệnh cài đặt Trình soạn thảo và kiểm tra lại giá trị của $HASH biến với echo $HASH. Khi trình cài đặt được xác minh, bạn có thể tiếp tục bước tiếp theo.

– Cài đặt Composer:
          $ php composer-setup.php –install-dir=/usr/local/bin –filename=composer

 • Sau khi chạy xong cài đặt, Composer sẽ được cài đặt vào  thư mục được đặt ở đường dẫn:

/usr/local/bin

– Xác minh cài đặt

         $ Composer

Vậy là đã cài xong Composer.

3. Sử dụng Composer

– Bây giờ Trình soạn thảo đã được cài đặt trên hệ thống CentOS của bạn, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Trình soạn thảo trong dự án PHP.

– Bắt đầu bằng cách tạo một thư mục sẽ là thư mục gốc của dự án.  file composer.json mô tả dự án PHP của bạn bao gồm các phụ thuộc PHP và siêu dữ liệu khác.

          $ mkdir tess

          $ cd tess

 •  Composer cung cấp các khả năng tự động tải cho phép chúng ta sử dụng các lớp PHP mà không cần sử dụng require hoặc các tệp include.

– Chạy lệnh sau để khởi tạo dự án Trình soạn thảo mới và cài đặt gói carbon:

           $ composer require nesbot/carbon

 • Composer sẽ tạo file composer.json và nó sẽ tải xuống và cài đặt carbon và tất cả các phụ thuộc của nó.

Trong đó:

 • composer.json  mô tả dự án PHP của bạn bao gồm các phụ thuộc PHP và siêu dữ liệu khác.

– Bây giờ liệt kê trong thư mục tess

$ Ls –a

Nó sẽ tạo ra composser.json, composer.lock và vendor  trong đó:

 • Thư mục vendor là thư mục lưu trữ các phụ thuộc của dự án.
 • lock bao gồm một danh sách tất cả các gói được cài đặt bao gồm cả các phiên bản của chúng.
 • json Mô tả dự án PHP và tất cả các phụ thuộc PHP.

 

Tạo một file có tên testing.php và thêm mã sau đây:

          <?php

           require __DIR__ . ‘/vendor/autoload.php’;

           use Carbon\Carbon;

           printf(“Now: %s”, Carbon::now());

 

Trong dòng đầu tiên là thẻ php mở,

vendor/autoload.php được tạo sẽ tự động tải tất cả các thư viện.

Tiếp theo, đặt bí danh Carbon\Carbon là Carbon

trong dòng cuối cùng sẽ in thời gian hiện tại bằng now phương pháp Carbon

Chạy bằng lệnh
        $ php testing.php

Như vậy sẽ hiển thị

Now: 2020-04-15 04:04:13

Sau này, nếu bạn muốn cập nhật các gói PHP của mình, bạn chỉ cần chạy:

        $ composer update

Lệnh trên sẽ kiểm tra các phiên bản mới hơn của các gói đã cài đặt và nếu tìm thấy phiên bản mới hơn và ràng buộc phiên bản khớp với phiên bản được chỉ định trong composer.json, Trình soạn thảo sẽ cập nhật gói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *