1. Truy cập vào VPS với quyền root.
  2. Chạy công cụ phân vùng GPT
    #gdisk /dev/vda

3.Nhập “p”

4. Nhập “n” để thêm một phân vùng mới => tùy chọn tiếp theo chọn 2 >> 34 >> 2047 >> ef02.

5. Nhập “w” >> Y để lưu thay đổi.

6. Thông báo cho hệ thống về các thay đổi
#partprobe

7. Cài đặt GRUB trên phân vùng.
#grub2-install /dev/vda

8. Reboot và kiểm tra lại phân vùng
#reboot
#gdisk /dev/vda

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *