Bài trc tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài Direct Admin với 1 IP Public có sẵn, còn với một số trường hợp Server của bạn nằm bên trong mạng LAN thông qua 1 Router, server của bạn sẽ có IP Private (VD: 10.140.0.2) chứ ko phải Public nữa bạn ko thể truy cập vào server từ bên ngoài qua IP đó, nếu bạn cài DA cho IP Private đó thì bạn sẽ ko thể truy cập DA dc từ ngoài internet, bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài DA lên 1 IP Private trong mạng LAN mà bên ngoài vẫn truy cập dc.

 

Bước đầu tiên là ta cần mở một số cổng trên Router trc đã: 80 và 443 cho web, 2222 cho DA, 21 hoặc 22 cho FTP và các cổng của các dịch vụ khác bạn muốn chạy … Sau đó ta tiến hành cài đặt các gói cần thiết cho Direct Admin(DA) như bt.

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel
yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file

Đợi cài xong ta tiền hành tải gói cài đặt DA về và cài:

echo 1 > /root/.lan
wget http://www.directadmin.com/setup.sh && chmod 755 setup.sh 
./setup.sh

Tại đây DA sẽ hỏi bạn cài các gói cần thiết, tuy nhiên chúng ta đã cài sẵn ở trên trước rồi, nếu để cho chắc chắn bạn cứ chọn Y để kiểm tra lại xem đã cài đủ chưa, nếu đủ nó sẽ tự bỏ qua ko cài lại nữa. Tại bước này các bạn dừng lại và đọc tiếp phần dưới trc đã.

* DirectAdmin requires certain packages, described here:
* http://help.directadmin.com/item.php?id=354
* Would you like to install these required pre-install packages? (y/n): y

Sau đó bạn điền key đã mua vào, tên miền bạn có thể chọn bất kỳ, bt tại mục bôi đỏ sẽ là IP Public server của bạn tuy nhiên do bạn đặt server trong mạng LAN sau Router nên nó có địa chỉ Private và DA sẽ chỉ hiện địa chỉ Private đó ở đây.

Please enter your Client ID : 123456
Please enter your License ID : 12345
Please enter your hostname (server.domain.com)
It must be a Fully Qualified Domain Name
Do *not* use a domain you plan on using for the hostname:eg. don't use domain.com. Use server.domain.com instead.
Do not enter http:// or www
Enter your hostname (FQDN) : DA.tidgroup.com.vn
Client ID: 123456
License ID: 12345
Hostname: DA.tidgroup.com.vn
Is this correct? (y,n) : y
Is eth0 your network adaptor with the license IP (10.140.0.2)? (y,n) : y 


Ở bước này ta cần thiết lập thêm 1 card mạng ảo cho CentOS với IP Public để DA nhận IP Public đó vì đó là IP gắn với License mà ta đã mua, mở 1 kết nối SSH khác đến server. Ta chạy lệnh để tạo. Ở đây card mạng của tôi tên là eth0 nên là eth0:0, tùy vào card mạng LAN của bạn tên gì mà bạn sẽ đặt theo nó.

 

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

Tại đây ta sẽ điền các thông tin cho card mạng này, thông tin IP và NETMASK nhà cung cấp Internet sẽ đưa cho bạn. Kiểm tra lại chính xác từng chữ sau đó lưu lại.

 

BOOTPROTO=none
DEVICE=eth0:0
IPADDR=IP PUBLIC của bạn
NETMASK=NET MASK IP của bạn
ONBOOT=yes

Khởi động lại dịch vụ

 

service network restart

Sau đó ta sang tab SSH kia quay lại bước nhập key đã mua như bt, đến phần chọn IP hãy nhớ chọn card mạng eth0:0 mà chúng ta đã tạo ra với IP Public là dc, phần sau cài đặt như bt. Bạn có thể xem cách cài Direct Admin tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.