Laravel là một PHP framework rất mạnh nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiến trúc Model-View-Controller (MVC). Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài bản Laravel 5.5 chạy trên bản PHP7 mới nhất.

Ta SSH vào VPS CentOS 7 với tài khoản root.

-Cài đặt Apache trước tiên

 

yum install httpd

Sau đó bật lên và cho nó khởi động cùng hệ thống

 

systemctl start httpd
systemctl enable httpd

-Giờ ta cài PHP 7.1, do ko có Repo chính thức nên ta thêm bằng tay

 

yum install epel-release
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Update repo để cài PHP 7.1

 

yum repolist

-Cài PHP 7.1

 

yum install php71w php71w-xml php71w-mbstring php71w-mysql php71w-json php71w-curl php71w-cli php71w-common php71w-mcrypt php71w-gd php71w-zip

Tải Composer để quản lý Laravel

 

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Chuyển file thư viện của nó vào đúng địa chỉ

 

mv composer.phar /usr/bin/composer

 

Tiến hành cài Laravel

 

composer create-project laravel/laravel /var/www/html/laravel

Ta mở file config của Apache

 

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Sau đó tìm tới dòng có

 

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

 

Sửa /var/www/htmlthành

 

/var/www/html/laravel/public

 

Ta cần thêm quyền để Laravel có thể chạy

 

chown -R www-data:www-data /var/www/html/laravel
chmod -R 755 /var/www/html/laravel/storage

 

Khởi động lại Apache

 

systemctl restart apache2

Truy cập bằng IP VPS của bạn qua trình duyệt, hiện như sau là thành công.

Kiểm tra phiên bản hiện tại bằng cách:

 

cd /var/www/html/laravel  php artisan -V

Laravel Framework 5.5.32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *