Laravel là một PHP framework rất mạnh nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiến trúc Model-View-Controller (MVC). Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài bản Laravel 5.5 chạy trên bản PHP7 mới nhất.

Ta SSH vào VPS Ubuntu với tài khoản root, nếu ko phải root hãy thêm “sudo” vào trc tất cả câu lệnh.

Trc khi cài Laravel ta cần cài update trc đã

 

apt-get update

-Sau đó tiến hành cài Apache làm webserver

apt-get install apache2 -y

 

Ta tiến hành bật Apache lên cũng như cho nó khởi động cùng hệ thống

 

systemctl start apache2
 systemctl enable apache2

-Tiếp theo ta sẽ cài PHP 7.1, do ko có Repo chính thức nên ta cần thêm vào thủ công

 

apt-get install python-software-properties
 add-apt-repository ppa:ondrej/php

 

Ta update lại Repo để cài PHP 7.1

 

apt-get update

 

Tiến hành cài PHP 7.1

 

apt install php7.1 php7.1-xml php7.1-mbstring php7.1-mysql php7.1-json php7.1-curl php7.1-cli php7.1-common php7.1-mcrypt php7.1-gd libapache2-mod-php7.1 php7.1-zip -y

 

– Cài Composer để quản lý Laravel

 

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Ta chuyển thư viện của Composer vào đúng địa chỉ

 

mv composer.phar /usr/bin/composer

Tiến hành cài đặt Laravel, quá trình sẽ ra khá lâu.

 

composer create-project laravel/laravel /var/www/html/laravel

Bạn nhận dc thông báo ko nên chạy bằng quyền root, tuy nhiên ko nên quá quan tâm, đó chỉ là khuyến nghị

 

Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details

 

Màn hình lúc cài xong

 

Writing lock file
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover
Discovered Package: fideloper/proxy
Discovered Package: laravel/tinker
Package manifest generated successfully.
> @php artisan key:generate
Application key [base64:PBISnOF04jh8rvWvXUR5TBJ25MNcRZJvRqbb8GJtqe4=] set successfully.

 

Ta tiến hành mở file config của Apache

 

vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Tìm tới đoạn.

 

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

Rồi thay /var/www/html bằng đường dẫn của mình đã cài Laravel lưu lại rồi thoát ra

 

/var/www/html/laravel/public 

Ta cần thêm quyền để Laravel có thể chạy

 

chown -R www-data:www-data /var/www/html/laravel
 chmod -R 755 /var/www/html/laravel/storage

 

Khởi động lại Apache

 

systemctl restart apache2

Truy cập bằng IP VPS của bạn qua trình duyệt, hiện như sau là thành công.

Kiểm tra phiên bản hiện tại bằng cách:

 

cd /var/www/html/laravel  php artisan -V

Laravel Framework 5.5.32

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *