Khi bạn nhập file SQL trên PHPmyadmin thì xuất hiện lỗi dạng như sau:

ERROR 1118 (42000) at line 6037: The size of BLOB/TEXT data inserted in one transaction is greater than 10% of redo log size. Increase the redo log size using innodb_log_file_size

Nguyên nhân của việc này do file SQL của bạn lớn và nó thường đi kèm với lỗi #2006 : MySQL server has gone away đã xảy ra trước đó. Chúng ta cần vào file config để tăng giới hạn lên là được

Ta cần SSH vào VPS rồi tìm file my.cnf,  thường file này nằm ở /etc/my.cnf

[root@vps /]# find / -name my.cnf
/etc/my.cnf
Ta mở file tìm dc lên
vi /etc/my.cnf

Thêm dòng innodb_log_file_size=256M vào trong đó và lưu lại.

[mysqld]
innodb_file_per_table=1
default-storage-engine=MyISAM
max_allowed_packet=128M
innodb_log_file_size=256M

Khởi động lại MySQL để cập nhật cấu hình mới

service mysql restart hoặc service mysqld restart

Giờ hãy nhập lại file SQL của bạn lên PHPmyadmin là dc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *