1. Chạy update và cài đặt các gói cần thiết.
yum update
  • Cài đặt một số gói cần thiết cho OpenSSL.
yum install make gcc perl pcre-devel zlib-devel

2. Cài đặt phiên bản OpenSSL mới nhất

yum install wget
wget https://ftp.openssl.org/source/old/3.0/openssl-3.0.0.tar.gz
  • Giải nén file vừa tải xuống:
tar xvf openssl-3.0.0.tar.gz
cd openssl-3.0.0
./config --prefix=/usr --openssldir=/etc/ssl --libdir=lib no-shared zlib-dynamic
make
make test (có thể bỏ qua phần này)

Install OpenSSL:

make install

Kiểm tra lại phiên bản:

openssl version

Có thể sẽ gặp lỗi với đường dẫn khi sử dụng, sử dụng lệnh sau:

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/local/lib64
echo "export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/local/lib64" >> ~/.bashrc

Chúc các bạn thành công!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.