1. Lệnh kiểm tra TIME_WAIT

$ netstat -an | awk '/tcp/ {print $6}' | sort | uniq -c
    

2. Chạy lệnh sau

# This setting allows sockets reusing.
$ echo 'net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1' >> /etc/sysctl.conf
$ sysctl -p /etc/sysctl.conf

 

Sau vài phút thử kiểm tra lại số TIME_WAIT xem sao nhé

 

Chúc Bạn thành công

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *