VPSSIM là một Control Panel miễn phí rất nổi tiếng ở VN với rất nhiều công dụng. Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó trên VPS CentOS 7.

Ta SSH vào VPS sau đó gõ lệnh để cài

yum -y install wget; wget  https://hostingaz.vn/install; chmod +x install; bash install

Tiếp theo lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng:

=========================================================================
VPSSIM Ho Tro Centos 6 (32 - 64 Bit) & Centos 7
-------------------------------------------------------------------------
Ban nen su dung Centos 6 - 64 bit de Server co hieu suat tot nhat.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM ho tro 2 ngon ngu: Tieng Anh va Tieng Viet.
-------------------------------------------------------------------------
Trong qua trinh su dung, ban co the thay doi ngon ngu ngon ngu bang chuc
-------------------------------------------------------------------------
nang [ Change VPSSIM Language ] trong [ Update System ].
=========================================================================
           Chon Ngon Ngu Cho VPSSIM
=========================================================================
1) Tieng Viet
2) Tieng Anh
3) Huy Bo
Nhap lua chon cua ban: 1

Tiếp theo, mặc định VPSSIM sẽ chạy PHP 7.1, bạn có thể đổi sau được

==========================================================================
Mac dinh server se duoc cai dat PHP 7.1 . Neu muon su dung phien ban PHP
--------------------------------------------------------------------------
dung chuc nang [ Change PHP Version ] trong [ Update System ] cua VPSSIM. 
--------------------------------------------------------------------------
PHP Versions support: 7.2, 7.1, 7.0, 5.6, 5.5 & 5.4
--------------------------------------------------------------------------
MariaDB Versions support: 10.2, 10.1 & 10.0
--------------------------------------------------------------------------
Dien Thong Tin Cai Dat: 
==========================================================================
Nhap Phpmyadmin Port [ENTER]: 999
--------------------------------------------------------------------------
Nhap dia chi email quan ly [ENTER]: admin@hostingaz.vn
-------------------------------------------------------------------------
Mat khau root MySQL toi thieu 8 ki tu va chi su dung chu cai va so.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau root MySQL [ENTER]: matkhau8kytu
==========================================================================
Lua Chon Cai Dat Phien Ban MariaDB 
==========================================================================
1) MariaDB 10.2 
2) MariaDB 10.1
3) MariaDB 10.0
Nhap lua chon cua ban: 1

Tiếp theo lựa chọn phiên bản Nginx  là stable hay mainline version:

LUA CHON CAI DAT PHIEN BAN NGINX STABLE HOAC MAINLINE: 
==========================================================================
STABLE: VPSSIM cai dat Nginx tu Nginx Repo.
--------------------------------------------------------------------------
Day la phien ban stable. Qua trinh cai dat cho server se nhanh hon.
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi cai dat, ban khong the thay doi phien ban Nginx tuy chon. 
--------------------------------------------------------------------------
Ban co the update Nginx cung voi he thong centos.
==========================================================================
==========================================================================
MAINLINE: VPSSIM cai dat Nginx tu source.
--------------------------------------------------------------------------
Day la phien ban moi nhat cua Nginx, download tu Nginx.org. 
--------------------------------------------------------------------------
Qua trinh cai dat se lau hon, sau khi cai dat ban co the thay do phien ban
--------------------------------------------------------------------------
Nginx va update Nginx tu source.
==========================================================================
1) Nginx Stable Version
2) Nginx Mainline Version
Nhap lua chon cua ban: 1

Tiếp theo,  xác nhận thông tin.

VPSSIM Se Cai Dat Server Theo Thong Tin:
==========================================================================
eMail Quan Ly: admin@hostingaz.vn
--------------------------------------------------------------------------
phpMyAdmin Port: 999
--------------------------------------------------------------------------
phpMyAdmin Version: 4.7.7
--------------------------------------------------------------------------
MariaDB Version: 10.2
--------------------------------------------------------------------------
Mat khau tai khoan root MySQL: matkhau8kytu
--------------------------------------------------------------------------
Nginx Version: 1.13.8
--------------------------------------------------------------------------
PHP Version: 7.1
--------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Version: 4.1.0.0
==========================================================================
1) Dong Y
2) Khong Dong Y
Nhap lua chon cua ban: 1

Sau đó, mọi việc cài đặt sẽ hoàn tất.

==========================================================================
VPSSIM da hoan tat qua trinh cai dat Server.
==========================================================================
Lenh goi VPSSIM: vpssim
--------------------------------------------------------------------------
Link phpMyAdmin: http://IP VPS:999
--------------------------------------------------------------------------
Quan Ly Zend Opcache: http://IP VPS:999/ocp.php
--------------------------------------------------------------------------
Quan Ly Memcached: http://IP VPS:999/memcache.php
--------------------------------------------------------------------------
Xem Server Status: http://IP VPS/status.php
--------------------------------------------------------------------------
Thong tin username & password bao ve phpMyAdmin, ocp.php, status.php ...
--------------------------------------------------------------------------
Username: im | Password: 26064f
--------------------------------------------------------------------------
Thay thong tin dang nhap nay:
--------------------------------------------------------------------------
VPSSIM menu ==> Bao mat Server & Website ==> User & Password Mac Dinh.
==========================================================================
Thong tin quan ly duoc luu tai: /home/VPSSIM-manage-info.txt
--------------------------------------------------------------------------
va gui kem luu y su dung VPSSIM toi: admin@hostingaz.vn
==========================================================================
Server se tu khoi dong lai sau 3 giay....

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *