Comodo là một nhà cung cấp SSL rất nổi tiếng hiện nay, họ cung cấp cả dịch vụ hiển thị tên công ty trên thanh địa chỉ website giống như dưới và tất nhiên là nó mất phí.

 

 

SSL của Comodo cũng là mất phí tuy nhiên họ cho ta thử dùng 3 tháng miễn phí trc khi quyết định có mua hay ko. Bạn có thể đăng ký dùng thử tại đây https://ssl.comodo.com/free-ssl-certificate.php

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn trên VPSSIM, sau khi chọn đăng ký một bảng sẽ hiện ra, ta sẽ cần CSR của tên miền. Chọn control panel đang dùng, nếu ko có thì chọn Other. Ta cần vào VPS để lấy CSR của tên miền.

 

 

SSH vào VPSSIM, gõ VPSSIM để gọi menu của nó lên rồi chọn 23.

              VPSSIM Menu

 1) Them Website & Code               16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website                        17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code              18) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database                   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin                 20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache              21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached                 22) Cai Dat FreeSSL (Let's Encrypt)
 8) Quan Ly Redis Cache               23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account                24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap                      25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob          26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log          27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP        28) Update VPSSIM
14) WordPress Blog Tools        29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 23

Tiếp theo chọn 1 để lấy code CSR, gõ tên miền của bạn trên VPSSIM vào.

 

1) Tao Domain Key, CSR File & Vhost  3) Kiem Tra SSL Cua Domain
2) Download Domain CSR         4) List Website Setup PaidSSL
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
==============================================================
Su dung chuc nang nay de tao Domain Key, CSR File & Vhost cho domain.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi co CSR file, ban su dung file nay de mua chung chi SSL cho domain.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] y
==============================================================
Danh sach website:
-------------------------------------------------------------------------
tenmien.com
==============================================================
Nhap ten website [ENTER]: tenmien.com

Ta sẽ nhận dc link để tải file lấy code code , ta có thể dùng FileZilla vào đúng thư mục để tải file CSR về

 

Domain key va CSR file da duoc tao cho sieuthicancau.com tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Su dung tenmien.com.csr de dang ky SSL cua ben thu 3
-------------------------------------------------------------------------
Link download tenmien.com.csr:
-------------------------------------------------------------------------
http://103.81.87.72:932/paidssl/tenmien.com/tenmien.com.csr

Mở file CSR ra có code dạng, ta copy đoạn code này để tiếp tục đăng ký SSL trên Comodo.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
IMUAYDFhajfhjdgfuabVBBCFGAJSHSAYSASJNkkksjadhastadhasjakasjasnc
sadsUNcyasdtoasjbjhasdgTTSjhsbadbkYUFuyasbdkannkasdgVVGCF<SDNMD
BgNVBAMMDGhvc3Rpbmdhei52bjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBAKmlj8GpiM5I9kFYTDQUgUDCxQfg/k/wawI1WVAXsbAZL99ZNHe3p2SVnlfs
y9NnQuDwXCNP9gxISsix1G8fhqBMDfX/XVAFGAAiisdadjahsysadycvsgdafsty
9KYjmvuWr7Okt4nLSkVB6/yAfnQGeacby6CVNXAzUxWq6oq+x4NId6ek4tYznxRn
vhEJNkaix4bGaGG3zzvlGlmu3wMKIgXqOpJH7W0ZCTXPK8F2c2w7bOPX0CBGlVy5
HbgsydtauasaknjkncacaskdhyasidyaaKJJhsguyasHggFggVGFyTyHSHKhsdsg
uODd0+JyWQ5toO5lA5cFwInAhd0CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAc
WRdESRU/sZiHsn094Trc0BAtmZgERLfQzW/Lm998b6SbhxQHswNg6rIMGejv30HG
8E7/GmcqZrLMPm/+v0bMEfV8bytpRD7wMn5xgapzkyEU6mgl94XbpR+EQx8CVnEJ
LEivpBlx+SDJSD*UDBHBASHSGFSDvskdkasdhagdadasddaasdasds/VDtIVfvdc
GHwdok6MeTFgxn4e9N3DnYp2Z7splqjgXW5uCIH9DxcQI8PZLV1IcCq9azoRn/k0
VXGBayuanAFrthasdaLoasodhhasdgYhasdbabasfFfahgsvdhvareasddpldhgd
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

 

Sau khi điền hết các thông tin bên trang đăng ký SSL thì bạn sẽ nhận dc 1 mail vào mail của bạn. Làm theo chỉ dẫn để kích hoạt SSL của bạn.

 

 

Sau đó bạn nhận dc tiếp 1 mail nữa với 1 file zip đính kèm hãy tải nó về.Giải nén sẽ có 3-4 file crt.

Mở thư mục trên VPS bằng FileZilla tại /etc/nginx/paidssl/tenmien.com/ ta sẽ có 3 file, hãy tải file tenmien.com.crt về và mở lên bằng Notepad.

Sau đó ta copy code trong file tenmiencuaban_com.crt nhận dc khi mua SSL vào trong file tenmien.com.crt đang mở rồi lưu lại sau đó upload đè lên trên VPS đúng đường dẫn /etc/nginx/paidssl/tenmien.com/

Bạn có thể sửa trực tiếp trên VPS tuy nhiên tải về rồi upload lại tiện hơn rất nhiều.

Bước tiếp theo ta sẽ cần tải 2 file về tại:

 

1: /etc/nginx/conf.d/tenmien.com.conf

2: /home/tenmien.com/tenmien.com.conf_HTTPS_PaidSSL

Xóa tất cả code trong file 1 sau đó copy toàn bộ code trong file 2 vào trong file 1 và lưu lại. Ta upload lại file 1 lên VPS vào đúng địa chỉ /etc/nginx/conf.d/

Test xem nginx đã ok chưa bằng lệnh

 

nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại nginx để cập nhật.

 

service nginx restart
Stopping nginx:                      [ OK ]
Starting nginx:                      [ OK ]

Đợi vài phút sau đó kiểm tra tên miền. Nếu như hình dưới là thành công. Lưu ý, hiện thị cả tên Công Ty là dịch vụ trả phí của Comodo. Nếu bạn cài free thì chỉ có chữ Bảo Mật màu xanh mà thôi, nếu vẫn chưa xanh thì rất có thể Database của bạn vẫn còn link http, hãy xem cách đổi http sang https tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *